Trening mózgu online
dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Psycholog online. Ocena neuropoznawcza. Badanie osobowości.
Ćwiczenia na pamięć i koncentrację oraz na inne funkcje mózgu.

Trenuj i rozwijaj mózg za pomocą efektywnych sesji online!

TRENING MÓZGU – INTELIGENCJA

Człowiek dysponuje wieloma rodzajami inteligencji, a część z nich rozwija się wraz z wiekiem. W ujęciu poznawczym współcześnie inteligencja to zdolność umysłowa lub grupa zdolności (potencjalnych lub rzeczywistych), a także poziom wykonania zadań. Przed rozpoczęciem treningu rozwijania inteligencji, dowiedz się więcej na jej temat.

 

Niegdyś w badaniach nad inteligencją bardzo mocno rozdzielano sferę osobowości człowieka (różne cechy, np. ekstrawersja, otwartość na doświadczenie) i sferę poznawczą (związaną z szybkością myślenia, funkcjonowania pamięci itp.). Dziś stosuje się podejście łączące obie te sfery, gdyż uważa się, że osobowość i poznanie są ze sobą bardzo mocno powiązane. W konsekwencji inteligencję zaczęto rozumieć jako kognitywną (poznawczą) część osobowości.

Na poniższym schemacie znajduje się w historycznym ujęciu rozumienie inteligencji przez badaczy tego zjawiska.

Różne koncepcje inteligencji.

 

Trening mózgu – inteligencja a działanie pamięci

Dla bieżącego przetwarzania napływających informacji istotna jest pamięć krótkoterminowa oraz pamięć operacyjna (robocza). Obie utrzymują informacje w krótkim okresie czasu i mają ograniczoną pojemność, jednak istnieje między nimi ogromna różnica.

Pamięć krótkoterminowa to struktura raczej bierna, której funkcja polega bardziej na przechowywaniu informacji niż na aktywnym przetwarzaniu. Natomiast funkcją pamięci operacyjnej jest przetwarzanie napływających informacji wyrażające się w ich organizowaniu, klasyfikowaniu, syntezie, dostrzeganiu analogii czy wykonywaniu operacji arytmetycznych.

Badania osób rozwiązujących zadania poznawcze wykazały, że wysoki poziom zarówno pamięci krótkoterminowej, jak i pamięci operacyjnej wiąże się z wysokim poziomem inteligencji. U osób inteligentnych wykazano także większą objętość pamięci roboczej.

Schemat obrazuje zależność inteligencji od pamięci.

 

Wyniki badań psychologów wskazują zatem na to, że inteligencja rozwija się na podłożu poznawczym, czyli na bazie struktur i procesów poznawczych, które determinują wysoki wynik w testach, zadaniach decydujących o poziomie inteligencji danej osoby.
Wobec tego pamięć jest swoistym „narzędziem” inteligencji i wzmacnianie jej funkcji poprzez trening pamięciowy rozwija inteligencję.

Trening mózgu – rodzaje inteligencji

Wybitny badacz, twórca testu pianki dla dzieci, Howard Gardner wyodrębnił następujące rodzaje inteligencji:

Schemat przedstawia rodzaje inteligencji

 

 

Inteligencja językowa – sprawne posługiwanie się symbolami, płynna produkcja mowy, dobre rozumienie tekstu

Inteligencja matematyczno-logiczna – sprawne wykonywanie obliczeń, operacje na abstrakcyjnych symbolach

Inteligencja muzyczna – umiejętności wytwarzania i rozumienia treści, których nośnikiem jest dźwięk

Inteligencja kinestetyczna – rozwiązywanie problemów związanych z ruchem i postawa ciała

Inteligencja przestrzenna – orientacja w przestrzeni, wykonywanie operacji umysłowych na materiale wyobrażeniowo-przestrzennym

Inteligencja intrapersonalna – rozumienie samego siebie, rozróżnianie własnych uczuć oraz nastrojów

Inteligencja interpersonalna – rozumienie relacji międzyludzkich, cudzych uczuć, intencji i innych stanów psychicznych

Trening mózgu inteligencja – efekty

Celem treningu rozwijającego inteligencję jest wykształcenie lub znaczące wzmocnienie w osobie tzw. zachowania inteligentnego społecznie. Jest to szczególnie ważne w przypadku wszystkich osób, którym jest trudno kontrolować swoje emocje, co przyczynia się do trudności w różnych sferach życia (szkolnego, zawodowego, osobistego) i trwałą niemożnością realizowania planów i zamierzeń.  

Zachowanie inteligentne społecznie to taki rodzaj zachowania, które jest mediowane poprzez procesy poznawcze – percepcję, pamięć, rozumowanie i rozwiązywanie problemów – a nie instynkt, reakcje warunkowe czy genetyczne programy. Warto więc rozwijać sferę poznawczą mózgu, gdyż taki trening sprawia, że twój sposób codziennego funkcjonowania zmienia się na lepsze. System wykonawczy wówczas przejmuje kontrolę nad programami biologicznymi wpływającymi na zachowanie i zarządza nimi tak, abyś nie narażał się na porażki zbyt pochopnymi decyzjami i w konsekwencji mógł czerpać z życia wiele korzyści.

 

 

Sprawdź, co zyskasz zamawiając trening inteligencji online 

 

 

 

 

Umów trening mózgu online i aktywuj inteligencję już dzisiaj!

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!