Trening mózgu online
dla dzieci, dorosłych i seniorów.

Psycholog online. Ocena neuropoznawcza. Badanie osobowości.
Ćwiczenia na pamięć i koncentrację oraz na inne funkcje mózgu.

Trenuj i rozwijaj mózg za pomocą efektywnych sesji online!

TRENING MÓZGU – MYŚLENIE

Myślenie jest pojęciem bardzo wieloznacznym. Intuicyjnie każdy z nas je rozumie – myślę, gdy zastanawiam się nad czymś lub dochodzę do uprzednio nieznanego wniosku. Dzięki myśleniu rozwiązujemy nowe problemy i tworzymy modele rzeczywistości zgodne z naszymi potrzebami. Sprawne myślenie pozwala być niezależnym i odpornym na perswazję lub manipulację. 

Myślenie angażuje szereg procesów poznawczych – pamięć, uwagę, język czy inteligencję. Rezultat myślenia – wniosek, konkluzja, rozwiązanie problemu powstaje zatem przez kojarzenie informacji, przypominanie sobie, wyobrażenia czy też łączenie różnych spostrzeżeń.

Trening mózgu – myślenie

W ujęciu naukowym terminem myślenie obejmuje się węższą klasę procesów wnioskowania, które zależą od sprawności uwagi oraz pamięci.

W przebiegu myślenia ważne są:

reprezentacje czyli sposoby, w jaki reprezentowana jest w umyśle informacja o świecie, tworząca swoiste „cegiełki”, jakimi posługuje się człowiek w procesie myślenia; są to: pojęcia, wyobrażenie, zadania itp.

procedury operacyjne czyli strategie, procesy rozumowania, heurystyki rozwiązywania problemów, zalicza się tutaj rozumowanie dedukcyjne oraz indukcyjne.

Podczas treningu mózgu rozwijamy różne rodzaje myślenia – myślenie numeryczne, dedukcyjne, indukcyjne, abstrakcyjne. 

Trening mózgu – myślenie numeryczne 

Myślenie numeryczne pozwala na wykonywanie różnych arytmetycznych obliczeń w pamięci. Pozwala zatem na obliczanie, wyliczanie i szacowanie wyników z różnych zadań czy aktywności. Myślenie numeryczne jest też niezbędne dla sprawnego funkcjonowania pamięci i do logicznego myślenia. Zdolność mózgu do radzenia sobie z liczbami przekłada się także na planowanie, wyższą inteligencję i wszelkie umiejętności do rozwiązywania problemów. 

Trening mózgu – myślenie dedukcyjne i indukcyjne

Rozumowanie dedukcyjne prowadzi do wniosków pewnych, niezawodnych, gdyż wynikają one bezpośrednio z podanych informacji (przesłanek). Są to jednak wnioski nieprzynoszące żadnej nowej informacji poza tą, która zawarta już została w przesłankach. Wnioskowanie indukcyjne jest natomiast takim rodzajem myślenia, które przynosi wiedzę bogatszą niż wiedza zawarta w przesłankach. Dzięki myśleniu indukcyjnemu możesz zatem wyjść poza posiadane informacje i poszerzyć zasób wiedzy.

Trening mózgu – myślenie konkretne i abstrakcyjne

W sprawnie działającym mózgu procesy myślenia zachodzą w sposób elastyczny. Oznacza to, że osoba w sposób płynny operuje między myśleniem konkretnym polegającym na odzwierciedleniu dosłownym, opartym o bezpośrednie doświadczenia czy skojarzenia, a abstrakcyjnym, które wychodzi poza konkretne doświadczenia. Nadmierna sztywność myślenia, która jest objawem patologicznym, cechuje się dominacją myślenia konkretnego nad abstrakcyjnym.

Trening mózgu myślenie – efekty

Podczas treningu mózgu dochodzi do zwiększenia elastyczności myślenia. Trenuje się zdolności indukcyjnego oraz abstrakcyjnego myślenia. Taki trening jest przydatny dzieciom i młodzieży, gdyż wspiera harmonijny rozwój procesów poznawczych takich jak pamięć, uwaga czy inteligencja. W przypadku osób dorosłych oraz seniorów aktywizuje szereg funkcji poznawczych, wzmacniając w ten sposób zdrowie mózgu.

 

 

 

 

 

Copyright 2022 Mózg: Aktywacja!